Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Rødovre: Vinduespudsning - 478339-2018

Danmark-Rødovre: Vinduespudsning

2018/S 209-478339

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Rødovre Kommune
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Danmark
Kontaktperson: Mark Doubine
Telefon: +45 36377072
E-mail: udbud@rk.dk
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... dex/330957

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Vinduespolering af kommunale bygninger i Rødovre Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-1-18
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Dette EU-udbud vedrører vinduespolering af kommunale bygninger og institutioner i Rødovre Kommune.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 878 000.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:
Rødovre Kommune.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter vinduespolering på kommunale bygninger og institutioner i Rødovre Kommune.

Udbuddet omfatter:

- 2‐4 årlige poleringer på indvendige‐ og udvendige vinduesflader, dvs. alle interne glasflader er omfattet af ydelsen.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Kontrakten omfatter endvidere option på poleringen af rytterlys/ovenlys, dette indgik ikke i evalueringen af de indkomne tilbud.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 104-237734
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:
Vinduespolering af kommunale bygninger i Rødovre Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
23/10/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Ottzen & Co I/S
25479939
Virumgade 11 A
Virum
2830
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 1 878 000.00 DKK / Højeste bud: 2 678 856.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
Social klausul:

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.

Som leverandør til kommunen skal der så tidligt som muligt inden leverancen/arbejdets udførelse tageskontakt til Jobcentret hos Rødovre Kommune på tlf. 36 37 70 60 med henblik på at indgå i et samarbejde om kommunens beskæftigelsesindsats.

Efterlevelse af internationale konventioner:

Den vindende Tilbudsgiver forpligter sig som en del af kontraktgrundlaget til at efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),

- Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),

- Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),

- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135),

- Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med: