Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Nærum: Rengøring af skoler - 216219-2019

Danmark-Nærum: Rengøring af skoler

2019/S 090-216219

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Nærum Gymnasium
29 55 38 23
Nærum Hovedgade 30
Nærum
2850
Danmark
Kontaktperson: ServiceConsult v/ Finn Buch Petersen
E-mail: info@serviceconsult.dk
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105500783.aspx

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105500783.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105500783.aspx
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Udbud af RengøringsService på Nærum Gymnasium

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90919300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Herved fremsendes udbudsmateriale omhandlende udbud af rengøringsservice i Nærum Gymnasium.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90919000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Nærum Gymnasium er en selvejende institution og udbyder og indgår derfor Aftalen på egne vegne.

Nærum Gymnasium er ibrugtaget i august 2003. Siden 1. januar 2007 har Nærum Gymnasium været en selvejende institution med eget økonomisk og administrativt ansvar samt egen selvstændig bestyrelse.

Nærum Gymnasium beskæftiger mere end 125 medarbejdere, herunder ca. 105 undervisere og 20 i administration og service. Nærum Gymnasium har et samlet elevtal på ca. 1.150 fordelt på ca. 42 klasser.

Langt de fleste overflader på Nærum Gymnasium er valgt med henblik på blandt andet rengøringsvenlighed og der er generelt god tilgængelighed overalt.

For at skabe et så godt lys som muligt er der meget internt glas, hvilket skal iagttages i relation til kravspecifikationen

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Nærum Gymnasium kan forlænge aftalen i 1 x 12 måneder. Den maksimale varighed af aftalen er dermed 5 år. ("Option 1").

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Såfremt Nærum Gymnasium får behov for ekstraordinært at tilkøbe rengørings-, eller andre serviceydelser, kan Nærum Gymnasium anvende denne option. Optionen kan udnyttes enten på time- eller på opgavebasis ("Option 2").

Såfremt Nærum Gymnasiums bygningsmasse ændres, kan Nærum Gymnasium tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller serviceydelser til udførelse på lokaliteter ud over dem, som fremgår af udbudsmaterialet ("Option 3").

Nærum Gymnasium kan tilkøbe en række forskellige tilkøbsydelser som alle skal prissættes i henhold til beskrivelserne i dette materiale og punkterne i bilag 1, tilbuds-listen ("Option 4").

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Tilbudsgiver ikke må være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens §§ 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
1: Samlet årsomsætning

2: Egenkapital

3: Soliditetsgrad

4: Forsikring

5: Anfordringsgaranti

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ad 1: En årlig generel omsætning på mindst 5 MDKK i det senest afsluttede regnskabsår.

Ad 2: Tilbudsgivers egenkapitalen skal som gennemsnit for de seneste tre afsluttede regnskabsår være positiv.

Ad 3: Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som gennemsnit for de seneste tre afsluttede regnskabsår være minimum 10 %.

Ad 4: Leverandøren har forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tings-skade på minimum 10 MDKK og personskade på minimum 10 MDKK pr. år.

Ad 5: Leverandøren gennem et anerkendt pengeinstitut, kautionsforsikringsselskab eller tilsvarende kan stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 20 % af det første års forventede kontraktsum i overensstemmelse med den af Nærum Gymnasium udarbejdede skabelon, som er en del af udbudsmaterialet.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal have en erfaring svarende til mindst tre igangværende eller afsluttede lignende eller tilsvarende kontrakter inden for de seneste tre år.

Tre referencer for rengøring med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste tre år, jf. ESPDet, pkt. IV.C.1b. Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 10:00
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

Jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2019

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron