Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Nærum: Rengøring af skoler - 283079-2019

Danmark-Nærum: Rengøring af skoler

2019/S 115-283079

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Nærum Gymnasium
29 55 38 23
Nærum Hovedgade 30
Nærum
2850
Danmark
Kontaktperson: ServiceConsult v/ Finn Buch Petersen
E-mail: info@serviceconsult.dk
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105500783.aspx

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Udbud af RengøringsService på Nærum Gymnasium

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90919300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Herved fremsendes udbudsmateriale omhandlende udbud af rengøringsservice i Nærum Gymnasium.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 590 318.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90919000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Nærum Gymnasium er en selvejende institution og udbyder og indgår derfor Aftalen på egne vegne.

Nærum Gymnasium er ibrugtaget i august 2003. Siden 1.1.2007 har Nærum Gymnasium været en selvejende institution med eget økonomisk og administrativt ansvar samt egen selvstændig bestyrelse.

Nærum Gymnasium beskæftiger mere end 125 medarbejdere, herunder ca. 105 undervisere og 20 i administration og service. Nærum Gymnasium har et samlet elevtal på ca. 1 150 fordelt på ca. 42 klasser.

Langt de fleste overflader på Nærum Gymnasium er valgt med henblik på blandt andet rengøringsvenlighed og der er generelt god tilgængelighed overalt.

For at skabe et så godt lys som muligt er der meget internt glas, hvilket skal iagttages i relation til kravspecifikationen

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Se udbudsmateriale.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 090-216219
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:
Udbud af RengøringsService på Nærum Gymnasium

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2019
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
RENGOERING.COM A/S
Blokken 75
Birkerød
3460
Danmark
Telefon: +45 48141696
E-mail: tk@rengoering.com
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 590 318.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2019

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron