Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Brabrand: Rengøring af lokaler - 314034-2019

Danmark-Brabrand: Rengøring af lokaler

2019/S 128-314034

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Servicemægleren A/S
18619385
Hovedgaden 54
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Emil Meldgaard
Telefon: +45 22914199
E-mail: anna@servicemaegleren.dk
NUTS-kode: DK02
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/99275727.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.servicemaegleren.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatskole
I.5)
Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rygaards Skole - Udbud af rengøring 2019 - Ordretildeling

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Rygaards Skole.

Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Rygaards Skole på følgende adresse:

— Bernstorffsvej 54, 2900 Hellerup

Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 125 000.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK02
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 024-052917
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:
Rygaards Skole - Udbud af rengøring 2019 - NY Prækvalifikation

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2019
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 14
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
MJ Service A/S
20986301
Langebjerg 23 C
Roskilde
4000
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 125 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 125 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2019

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron