Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Helsingør: Rengørings- og sanitetstjenester - 316589-2019

Danmark-Helsingør: Rengørings- og sanitetstjenester

2019/S 129-316589

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Forsyning Helsingør Service A/S
25165160
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Michael Kristensen
E-mail: mic@fh.dk
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... dex/328776

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... &B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... &B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsaktiviteter
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Udbud af rammeaftale om indkøb af rengøringsydelser

Sagsnr.: 209226
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90900000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Forsyning Helsingør udbyder en rammeaftale om levering af rengøringsydelser i en kontraktperiode på 2 år med en option på en forlængelse på 2 år.

Rammeaftalen omfatter rengøring på 12 lokationer med et samlet areal på ca. 1 788 m2. Kontrakten forventes at træde i kraft den 1.1.2020 og udløber den 31.12.2021. Opstartstidspunktet er vejledende.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911200
90919200
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:
Helsingør

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Forsyning Helsingør er et multiforsyningsselskab, der leverer el, varme og vand, samt sørger for at affald og spildevand kommer godt væk.

Forsyning Helsingør Service A/S (herefter ”Ordregiver”) udbyder hermed en rammeaftale om indkøb af rengøringsydelser (herefter "kontrakten"). Leverandøren skal varetage den daglige og periodiske rengøring på alle de nævnte af Forsyning Helsingørs lokationer. Derudover kan Ordregiver trække på særlige rengøringsydelser efter aftale.

Rengøringen skal udføres på nedenstående lokationer:

1) Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 Helsingør

2) Sydkysten Renseanlæg, Strandvejen 338 A, 3060 Espergærde

3) Nordkysten Renseanlæg, Ndr. Strandvej 300, 3100 Hornbæk

4) Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde

5) Kraftvarmeværk (nyt), Energivej 19, 3000 Helsingør

6) Kraftvarmeværk (gammelt), Energivej 19, 3000 Helsingør

7) H P Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

8) Mads Holmsvej 51, 3000 Helsingør

9) Nyt vandværk, Agnetevej 2, Snekkersten.

10) Gammelt vandværk, Agnetevej 2, Snekkersten.

11) Hellebækvej 114, 3000 Hellebæk

12) Driftscentret, Energivej 25, 3000 Helsingør, kælder og badearealer

Bygningernes samlede areal udgør ca. 1 788 m2. Ordregiver indkøber årligt for samlet cirka 800 000 DKK af de i kontrakten omfattede ydelser, hvorfor værdien af de udbudte ydelser antages at være ca. 3 200 000 DKK over 4 år.

Tegninger og lokalefortegnelser i udbudsmaterialet udgør det på udbudstidspunktet bedst mulige materiale, som forventes opdateret og præciseret i samarbejde med den valgte leverandør.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Ordregiver har option på forlængelse med 2 år.

II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, som:

Har den bedste og bredeste erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver. Det vil herunder være en fordel, hvis ansøger har erfaring med rengøring af forsyningsvirksomheder, herunder renseanlæg og andre bygninger underlagt kloakbekendtgørelsen.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde EPSD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Ordregiver har option på forlængelse med 2 år.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragting til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III:

A: Grunde vedrørende straffedomme: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver accepterer serviceattester, som er udstedt efter 1.2.2019.

III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs., at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital).

Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om det efterspurgte økonomiske nøgletal.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (f.eks. underleverandører) i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren, jf. ESPD'et, pkt. II.A, C og D. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette (jf. ESPD'et, pkt. IV.B.3). Bemærk: Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal have udført mindst 3 tilsvarende opgaver de seneste 3 år.

Med ”tilsvarende opgaver” menes, at ansøger har dokumenteret erfaring med levering af rengøringsydelser til offentlige institutioner eller virksomheder med en kontraktværdi per år på minimum 100 000 DKK. Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/ydelsen, beløb, oplysning om tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen. Bemærk: Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 2.3.4.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren, jf. ESPD'et, pkt. II.A, C og D. For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
Kontrakten omfatter indkøb af rengøringsydelser på en rammeaftale. Kontrakten indeholder bestemmelser om:

1) Arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesforhold hos leverandøren og eventuelle underleverandører i forbindelse med kontraktens udførelse;

2) Leverandøren ifalder bod ved forsinkelse, som leverandøren har ansvaret for;

3) Forsyning Helsingør A/S social klausul indgår i aftalen som en integreret del af kontrakten, og Leverandøren og dennes underleverandører er forpligtet til at overholde denne ved udførelse af opgaver.

III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/10/2019
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)
Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres i EU-Supply, hvor ESPD løsningen er integreret.

Det fulde udbudsmateriale er tilgængelig i EU-Supply.

Eventuelle spørgsmål bedes fremsendes til mic@fh.dk

Der afholdes orienterings- og besigtigelsesmøde den 7.8.2019 kl. 09:00-12:00.

Ansøgere bedes tilmelde til Michael Kristensen på mic@fh.dk senest den 5.8.2019.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2019

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron