Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Vinduespudsning - 340091-2019

Danmark-København: Vinduespudsning

2019/S 138-340091

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Blegdamsvej 3
København N
2200
Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ku.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... ndex/81223

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... 5543&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK031
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... 5543&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forskning og uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Vinduespolering (Det Sundhedvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet)

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Udbuddet omfatter vinduespolering i bygninger på Københavns Universitet under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Bygningerne er lokaliseret på henholdsvis Nørre Campus og Frederiksberg Campus og omfatter bl.a. Panum komplekset, Mærsk Tårnet, Teilum Bygningen, Universitetsparken 2-4 og dele af Frederiksberg Campus samt Medicinsk Museion og udgør ca. 300 000 etagemeter (anslået og med forbehold). Den komplette oversigt over omfattede lokationer bygninger fremgår af Kontraktbilag 3B: Omfattede lokationer og bygninger.

Opgaven omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier mv. i komplekse bygninger. Indvendig vinduespolering udføres blandt andet i dyrestalde, GMO-laboratorier, dissektionsområder, retsmedicinsk mm., hvor der er særlige instruktioner og regler for beklædning, værnemidler, udstyr, karantæneregler mv.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:
Lokationer og bygninger i København.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Se punkt II.1.4) Kort beskrivelse.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Kontrakten kan forlænges af ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder ordregiver måtte ønske. Forlængelsernes samlede varig, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Tilbudsgiver bedes orientere sig om de samlede krav til tilbuddet, som fremgår af afsnit 3 og 4 i Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
En tilbudsgiver, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet med mindre udbudslovens § 138 er gældende.

Dog bemærkes, at en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

En tilbudsgiver, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet med mindre udbudslovens § 138 er gældende:

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

Likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Tilbudsgiver skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

Følgende dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene fremlægges, når ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

1) Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent rets- eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene;

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 2.

For så vidt angår danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Økonomiske og finansiel kapacitet skal ikke oplyses i forbindelse med afgivelse af tilbud.

I ESPD'ens »Del IV: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier« skal den økonomiske aktør tilkendegive, at den økonomiske aktør opfylder alle de udvælgelseskriterier, der er angivet nedenfor under »Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves«.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der er følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

1) Samlet årsomsætning i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 5 000 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge underskrevet revisorerklæring eller revideret årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Teknisk og faglig kapacitet skal ikke oplyses i forbindelse med afgivelse af tilbud.

I ESPD'ens »Del IV: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier« skal den økonomiske aktør tilkendegive, at den økonomiske aktør opfylder alle de udvælgelseskriterier, der er angivet nedenfor under »Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves«.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der er følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referencelisten skal indeholde minimum 1 lignende referencer, hvor følgende er opfyldt:

(a) På referencen leveres vinduespolering med en kontraktsum pr. år (beløb) på minimum 200 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta);

(b) På referencen leveres vinduespolering i GMO-områder klasse I og/eller klasse II

Ovenstående skal ikke være opfyldt for samme reference, men kan opfyldes ved to forskellige referencer.

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge udspecificeret referenceliste indeholdende:

— Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse, herunder om vinduespolering udføres i GMO-områder, klasse I og II,

— Kontraktsum pr. år,

— Modtagere (myndighedens/virksomhedens navn) samt navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
(a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/09/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/09/2019
Tidspunkt: 14:00
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)
Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp. Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil kunne komme i betragtning. Såfremt tilbudsgiver ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp. Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.

Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud.

I forbindelse med tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiver fremsende udfyldt ESPD. Tilbudsgivers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at tilbudsgiver opfylder minimumskravene til egnethed.

Der opfordres til at ESPD udarbejdes on-line i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under »Mine besvarelser - ESPD«. VIGTIGT: Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under »Mine besvarelser - ESPD«. En tilbudsgiver der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse vil ikke være konditionsmæssig.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.

Tilbusgiver kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, »ESPD – dokumentation og e-Certis« (kapitel 3), jf. https://www.kfst.dk/media/46438/espd-do ... certis.pdf

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal tilbuddet vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af tilbuddet vil alene ske på baggrund af tilbudsgivers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af tilbudsgiver udfyldte ESPD.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet vedlægges en støtteerklæring om, at disse enheder stiller deres ressourcer til rådighed for ordregiver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af tilbuddet vil alene ske på baggrund af tilbudsgivers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af tilbudsgiver udfyldte ESPD.

Ansøgers omkostninger i forbindelse med afgivelse af ansøgning er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under »Se udbudsdokumenter«.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
x
Danmark
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2019

kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron