Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Slagelse: Rengøring - 85156-2020

Danmark-Slagelse: Rengøring

2020/S 036-085156

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Johanne Rasmussen
E-mail: johra@slagelse.dk
Telefon: +45 58573011
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... dex/193892

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Udbud af rengøring til Slagelse Kommune (1)

Sagsnr.: 070120
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Slagelse Kommune byder hermed alle kvalificerede tilbudsgivere velkommen til at deltage i Slagelse Kommunes udbud af rengøringsservice i kommunes bygninger herunder bl.a. administrationsbygninger, institutioner m.v. Udbuddet gennemføres som et almindelig offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Udbud af rengøring til Slagelse Kommune: "Distrikt 1"

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90919000
90910000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Nærværende udbud består af 2 delaftaler, hvor delaftale 1 ("Distrikt 1") består af lokationer i Slagelse, og delaftale 2 ("Distrikt 2") består af lokationer i Korsør og Skælskør omegn.

Nærmere beskrivelse af delaftalerne fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Begge udbuddets delkontrakter udbydes med mulighed for 2 x 1 års forlængelse via udbuddets optioner:

Nærmere oplysninger herom fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Angivet ovenfor under pkt. II.2.7).

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Vedhæftet som dokument.

II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Udbud af rengøring til Slagelse Kommune: "Distrikt 2"

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90919000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Nærværende udbud består af 2 delaftaler, hvor delaftale 1 ("Distrikt 1") består af lokationer i Slagelse, og delaftale 2 ("Distrikt 2") består af lokationer i Korsør og Skælskør omegn.

Nærmere beskrivelse af delaftalerne fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Begge udbuddets delkontrakter udbydes med mulighed for 2 x 1 års forlængelse via udbuddets optioner.

Nærmere oplysninger herom fremgår af det øvrige udbudsmateriale

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Angivet ovenfor under pkt. II.2.7).

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Vedhæftet som dokument.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger samt opfylde dertilhørende krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 regnskabsår:

Minimumskrav: Tilbudsgiver skal i hver de 3 senest afsluttede regnskabsår have haft en egenkapital på minimum 1 000 000 DKK;

2) Tilbudsgivers nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår:

Minimumskrav: Tilbudsgiver skal i hver de 3 senest afsluttede regnskabsår have haft en årlig omsætning på minimum 30 000 000 DKK;

3) Tilbudsgivers overskudsgrad for de seneste 3 regnskabsår:

Minimumskrav: Tilbudsgiver skal for 3 senest afsluttede regnskabsår gennemsnitligt have haft en positiv overskudsgrad.

Tilbudsgivers regnskab skal være godkendt af en revisor og må ikke indeholde revisionsforbehold.

Endvidere skal tilbudsgiver angive og opfylde følgende forsikringsoplysninger:

4) Dækningssum pr. år for erhvervsforsikring eller erhvervs- og produktansvarsforsikring:

Minimumskrav: Tilbudsgivers skal være dækket af enten en erhvervsansvarsforsikring eller en samlet erhvervs- og produktansvarsforsikring. Dækningssummen skal minimum være 10 000 000 DKK pr. forsikringsår.

Yderligere oplysninger herom fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal angive referencer for de 5 mest sammenlignelige aftaler for rengøringsservice som tilbudsgiver har udført for en offentlig eller privat ordregiver (kunde).

Hver reference skal indeholde oplysninger om ordregiverens navn og CVR-nummer, samt:

1) Hvilke typer rengøringsopgaver aftalen omfattede, fx daglig rengøringsservice, periodisk rengøring, ad hoc-opgaver m.v.;

2) Kundetypen og antal, fx antallet af administrative bygninger, folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre samt haller m.v.

Sammenlignelighedsgrundlag: 3 referencer skal som minimum omfatte administrative kunder (administrationsbygninger/-lokaler). 1 reference skal som minimum omfatte børne- og /eller undervisningsinstitutioner;

3) Aftalens varighed, dvs. opstarts- og ophørstidspunktet;

4) Samlet rengøringsareal for hver reference.

Sammenlignelighedsgrundlag: minimum 3 referencer skal omfatte aftaler med yderligere oplysninger herom fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
Vedhæftet i øvrige udbudsmateriale.

III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2020
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/03/2020
Tidspunkt: 17:01
Sted:
Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11.

Åbningen vil blive foretaget af betroede medarbejdere for Slagelse Kommune og åbningen vil ikke være mulig at overvære for andre end disse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:
Genudbud vil ske i umiddelbar forlængelse af nærværende udbuds kontraktophør.

VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
Konditionsmæssige tilbud indgår i udbudsevalueringen. Tilbud, som ikke er modtaget korrekt, indeholder forbehold for udbuddets minimumskrav eller som ikke opfylder egnethedskriterierne iht. nærværende del III, anses som ukonditionsmæssige.

Tildelingen sker på baggrund af tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" identificeret som "bedste forhold mellem pris og kvalitet", jf. udbudsloven § 162, stk. 1, nr. 3. Tildelingskriteriet består af følgende underkriterier: Pris (50%), kvalitet (40%) samt procedure og beredskab (10%).

Nærmere oplysninger vedr. vurdering af underkriterierne samt evalueringen fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i nærværende punkt VI.4.1).

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2020

KIlde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron