Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Skive: Rengørings- og sanitetstjenester - 138898-2020

Danmark-Skive: Rengørings- og sanitetstjenester

2020/S 058-138898

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanette Andersen
E-mail: jand@skivekommune.dk
Telefon: +45 99155622
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126085585.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/

I.1)
Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8500
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126085585.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126085585.aspx
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
EU-udbud på udførelse af rengøring og tilsyn af offentlige toiletter

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90900000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Udbuddet vedrører rengøring og tilsyn af offentlige toiletter. Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter: 1) Delkontrakt 1: Skive Kommune, rengøring og tilsyn af 6 offentlige toiletbygninger. Kontrakten for Skive Kommune træder i kraft den 1. august 2020 og har en løbetid på 2 år. Kontrakten kan forlænges i op til 4 x 12 måneder.

2) Delkontakt 2: Norddjurs Kommune, rengøring og tilsyn af 36 offentlige toiletbygninger. Kontrakten for Norddjurs Kommune træder i kraft den 1. august 2020 og har en løbetid på 2 år. Kontrakten kan forlænges i op til 4 x 12 måneder.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delkontrakt 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90900000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring og tilsyn af 6 offentlige toiletbygning i Skive Kommune.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 620 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 4 x 12 måneder på uændrede vilkår. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før kontrakten udløber.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Skive Kommune har i kontraktperioden option på rengøring af toiletter ved skøjtebanen og ekstra rengøring af toiletterne på Strandvejen (Lystbådehavn) i sommerperioden. Dette er nærmere beskrevet i kravspecifikation, bilag 2a.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delkontrakt 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90900000
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Rengøring og tilsyn af 36 offentlige toiletbygning i Norddjurs Kommune.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 4 x 12 måneder på uændrede vilkår. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før kontrakten udløber.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Norddjurs Kommune har i kontraktperioden option på ekstra arbejde, der vedrører oprydning og rengøring efter hærværk, brand eller lignende. Dette er nærmere beskrevet i kravspecifikation, bilag 2b.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal som minimum angive 1 reference på igangværende eller afsluttet kontrakt på udførelse af rengøring af lokaler og/eller toiletter hos en kunde - offentlige eller privat virksomhed i løbet af de sidste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal som minimum angive 1 reference på igangværende eller afsluttet kontrakt på udførelse af rengøring af lokaler og/eller toiletter hos en kunde - offentlige eller privat virksomhed i løbet af de sidste 3 år.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
Vilkårene for kontrakten fremgår af nærværende udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser samt tilhørerende bilag og udkast til kontrakten samt tilhørerende bilag.

De vindende leverandører skal før indgåelse af kontrakt fremlægge dokumentation for de oplysninger som er afgivet i Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD).

Den valgte tilbudsgiver er fra aftalestart og i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. DKK pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

Den eller de vindende tilbudsgivere skal være villige til at påtage sig arbejdsklausuler som beskrevet i udbudsmaterialet.

III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres af Skive Kommune på vegne af Jysk Fællesindkøb. Skive Kommune og Norddjurs Kommune deltager i udbuddet. Denne kontrakt er en offentlig kontrakt i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Ordregiver forpligter sig således til at købe af de ydelser, der er omfattet af kontrakten hos leverandøren. Ordregiver er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, nr. 1 til 3. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137. Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet. Tilbudsgiver skal afgive oplysningerne i Mercell under fanen "Udelukkelsesgrunde".

Den vindende leverandør skal før underretning om hensigten for indgåelse af kontrakt fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, som dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i Mercell under fanen "Udelukkelsesgrunde" inden for en passende tidsfrist. Tilbudsgivers oplysninger afgivet i Mercell under fanen "Udvælgelse" udgør den endelige dokumentation for referencen, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2020

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron