Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler - 246630-2018

Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler

2018/S 108-246630

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Emil Meldgaard
Telefon: +45 70208060
E-mail: mail@servicemaegleren.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/77825832.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.servicemaegleren.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Aarhus Universitet - Udbud af rengøring 2018 - Tildeling til EU

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Universitet.

Opgaven er opdelt i 2 delaftaler (delaftale 1 - Jylland og delaftale 2 - Sjælland) og den omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Universitet beliggende på:

— Delaftale 1 - Jylland:

— Steno Museet - C.F. Møllers Allé 2, 8000 Aarhus C,

— Væksthuset - Møllevejen 10, 8000 Aarhus C,

— Incuba - Gustav Wieds Vej 10 A-C, 8000 Aarhus C,

— AU IT - Helsingforsgade 10, 8000 Aarhus C,

— TTO - Katrinebjergvej 107, 8000 Aarhus C,

— Bygning 5250-5252 - Hangøvej 2, 8000 Aarhus C,

— Aarhus Universitet Silkeborg - Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg,

— Delaftale 2 - Sjælland:

— Center for Rusmiddelsforsk., København - Artillerivej 90, 2300 København S,

— STBYG 5 - Risø - Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. For nærmere beskrivelse af de omfattede adresser henvises til Bilag E - Oversigt over enheder.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17 337 616.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 1

Delkontraktnr.: Delaftale 1 - Jylland
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911100
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af udbuddet.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
Delaftale 2

Delkontraktnr.: Delaftale 2 - Sjælland
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911100
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
For yderligere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 030-065284
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 1 - Jylland
Betegnelse:
Aarhus Universitet - Udbud af rengøring 2018

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
18/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
RengøringsCompagniet A/S
Jernet 21
Kolding
6000
Danmark
Telefon: +45 22791179
E-mail: rccdan@mail.dk
Fax: +45 98163231
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Toma Facility Services AS
Gotvik
Norge
NUTS-kode: 00
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 902 400.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 2 - Sjælland
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
18/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
KN Rengøring I/S
Hvidovre
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
KN Rengøring
Pandrup
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 326 412.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
Ordregiver forbeholder sig ret til at afgive eget bud/kontroltilbud.

Leverandøren skal være villig til at indgå kontraktvilkår vedrørende sociale klausuler (yderligere specifikation vil fremgå af udbudsmaterialet).

Der prækvalificeres 7 tilbudsgivere pr. delaftale. En ansøger kan udvælges til at byde på flere delaftaler.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron