Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler - 286100-2018

Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler

2018/S 125-286100

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Filmby Aarhus
55133018
Filmbyen 23,1
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Lene Berstrand
Telefon: +45 89404873
E-mail: Filmby@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://filmbyaarhus.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.aarhus.dk/da/erhverv/for-le ... ioner.aspx

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Begrænset udbud af rengøring i FIlmby Aarhus

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Opgaven omfatter rengøring af Filmby Aarhus på ca. 3 000 m2 (rengjort areal).

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til lov nr. 1564 af 15.12.2015, "Udbudsloven", hvilket betyder, at kun ansøgere der udvælges (prækvalificeres) har ret til at give tilbud.

Den udbudte kontrakt træder i kraft 1.9.2018.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Opgaven omfatter rengøring af Filmby Aarhus ca. 3 000 m2 (rengjort areal).

II.2.5)
Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på den daglige rengøring af fællesarealerne i den nye bygning i Filmbyen, hvor fællesarealerne udgør ca. 500 m2. Option på tilkøb af rengøring på bestilling af mødelokaler i den nye bygning, lokalerne udgør ca. 100 m2.

Forventet færdig sommeren 2019.

Det vil være muligt for at forlænge aftalen på uændrede vilkår i op til yderligere 2 x 12 måneder.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 024-050961
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:
Begrænset udbud af rengøring i FIlmby Aarhus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)
Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
Ved beregning af den samlede pris, for 4 år + 2 års option, får vi et spænd i prisen, mellem laveste pris og højeste pris, på 97%. Dermed kommer vi en situation, hvor hverken vores primære eller sekundære evalueringsmodel er dækkende, jf. udbudsbetingelserne. Vi havde antaget et maksimalt prisspænd på 90%.

Da evalueringsmodellen er et grundlæggende element i udbuddet, som ikke kan ændres, er vi derfor nødsaget til at annullere udbuddet.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1)

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41415000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron