Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Frederiksberg: Rengøring - 220469-2018

Danmark-Frederiksberg: Rengøring

2018/S 096-220469

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Vildtbanegård - Det Sociale Boligselskab af 29. januar 1946
DK
c/o DAB, Finsensvej 33
Kontaktpunkt(er): eseebase A/S (på vegne af ordregiver)
Att: Anette Mastrup
2000 Frederiksberg
Danmark
Mailadresse: am@eseebase.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: https://dabbolig.dk/vildtbanegaard-det- ... nuar-1946/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://portal.iprojekt.dk/link/DAB-10-TRAP

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://portal.iprojekt.dk/link/DAB-10-TRAP

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)
Type ordregivende myndighed
Andet: Almennyttigt boligselskab
I.3)
Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4)
Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej
Del II: Kontraktens genstand

II.1)
Beskrivelse
II.1.1)
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Trappevask og vinduespolering
II.1.2)
Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 2635 Ishøj
NUTS-kode DK012

II.1.3)
Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)
Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4
II.1.5)
Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Opgaven omhandler trappevask/almindelig rengøring, udvidet rengøring og vinduespolering samt hovedrengøring i trappeopgange mv. i følgende 4 afdelinger i Ishøj: Afd. 48-01, 48-02, 48-03 og 48-04. Der forefindes i alt 173 trappeopgange i langt overvejende grad i 5 etager.
Tilbudsgiveren skal kunne håndtere trappevask og rengøring i trappeopgange inkl. tilhørende adgangsarealer i 173 trappeopgange og således, at arbejdet udføres på faste ugedage, hvor der skal kunne håndteres 87 trappeopgange inkl. tilhørende adgangsarealer pr. dag 3 dage i ugen i vinterhalvåret og 1-2 gange i ugen i sommerhalvåret.
Herforuden skal de øvrige opgaver med større intervalfrekvens (vinduespolering mv. og hovedrengøring) kunne håndteres.
Der forventes indgået en rammeaftale på 4 år med start den 1.9.2018.
Yderligere information fremgår af udbudsmaterialet.
II.1.6)
CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90910000

II.1.7)
Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)
Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)
Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)
Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Der er option på bl.a. timepris til brug ved tilkøb af rengøringsrelaterede ekstraopgaver. Disse er anført med estimerede mængder på udbudsmaterialets tilbudsliste.
II.2.3)
Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)
Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Kontraktbetingelser
III.1.1)
Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)
De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)
Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)
Andre særlige vilkår
III.2)
Betingelser for deltagelse
III.2.1)
De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udvælgelseskriterier som angivet i dokumentet "Betingelser for prækvalifikation"
III.2.3)
Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Udvælgelseskriterier som angivet i dokumentet "Betingelser for prækvalifikation"
III.2.4)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)
Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)
Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)
Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej
Del IV: Procedure

IV.1)
Type procedure
IV.1.1)
Type procedure
Begrænset
IV.1.2)
Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor tilbudsgiveren vælges ved prækvalifikation. Ordregiveren vil ved udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vælge de 5-6 ansøgere, der samlet set har de bedste kvalifikationer på de stillede udvælgelseskriterier.
IV.1.3)
Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)
Tildelingskriterier
IV.2.1)
Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)
Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)
Administrative oplysninger
IV.3.1)
Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)
Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)
Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.6.2018 - 23:30
IV.3.5)
Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
26.6.2018
IV.3.6)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)
Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)
Yderligere oplysninger
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)
Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.3)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22.5.2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron