Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Glostrup: Rengøring - 457498-2019

Danmark-Glostrup: Rengøring

2019/S 188-457498

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. 962-13 Silergården v/BO-VEST
29696389
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Lee Schmidt Weinreich
Telefon: +45 88190047
E-mail: lsw@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bo-vest.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/Enquir ... ecownicgdm
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://www.ibinder.dk
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøringsservice og Vinduespolering T13 Silergården

Sagsnr.: 2019-962-13
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Udbuddet omfatter rengøringsservice samt vinduespolering i 86 opgange og 4 højhuse i Silergården, afd. 962-13 (i daglige tale kaldet T13), som er beliggende i Brøndby Strand.

Kontraktperiode, leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af Bilag 2: Kontraktudkast.

Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at købe de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan dog give anledning til ændringer. Det skal derfor understreges, at ordregiver ikke forpligter sig ud over sit faktiske behov.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:
2660 Brøndby Strand

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter rengøringsservice samt vinduespolering i 86 opgange og 4 højhuse i Silergården, afd. 962-13 (i daglige tale kaldet T13), som er beliggende i Brøndby Strand.

Kontraktperiode, leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af Bilag 2: Kontraktudkast.

Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at købe de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan dog give anledning til ændringer. Det skal derfor understreges, at ordregiver ikke forpligter sig ud over sit faktiske behov.

Rengøringsservice og vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Ordregiver udvælger på et objektivt og sagligt grundlag maksimalt 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages minimum 5 konditionsmæssige ansøgninger.

Ordregiver vil udvælge de ansøgere, der samlet set skønnes bedst egnet i forhold til den udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer om Økonomisk og finansiel formåen og Teknisk og/eller faglig formåen, hvor der i væsentlig grad vil blive lagt vægt på de oplyste referencer.

- Referencerne angår og er sammenlignelige med de udbudte opgaver og ydelser,

- Referencerne er udført i et miljø, der er sammenligneligt med ordregivers miljø,

- Referencerne afspejler, at ansøger har en fagmæssig bred erfaring med opgaveløsning på aftalen,

- Opgaveværdien på de enkelte referencer modsvarer den forventede opgavestørrelse under aftalen.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Option på tilkøbsydelser.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet med mindre udbudslovens § 138 er gældende:

— Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlede årsomsætning i seneste afsluttede regnskabsår;

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

1) Samlet årsomsætning i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 5 000 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta);

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal være positiv.

Hvis ansøger/tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge underskrevet revisorerklæring eller revideret årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste, påbegyndte eller igangværende sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

(a) Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

(b) Beløb (kontraktsum pr. år),

(c) Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

(d) Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

— Der skal minimum være 3 referencer med rengøringsservice (trappevask).

Hvis ansøger/tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konventionnr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 245-512575
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/11/2019
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:
Med jævne mellemrum ca. hvert 4. år.

VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via BO-VEST med elektronisk tilbudsafgivelse http://www.ibinder.com hvor ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via systemet. Kun ansøgning modtaget via http://www.ibinder.com vil kunne komme i betragtning. Såfremt ansøger ikke allerede er registreret i systemet, skal dette gøres via hjemmesiden http://www.ibinder.com

Ansøger skal selv holde sig orienteret i udbudssystemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation.

I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation skal ansøger fremsende udfyldt ESPD. Ansøgers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at ansøger opfylder minimumskravene til egnethed.

Der opfordres til at ESPD udarbejdes on-line via udbudssystemet i den særlige ESPD-funktion. Vigtigt: Ordregiver kan Ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse vil ikke være konditionsmæssig.

Ansøger skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.

Ansøger kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, ”ESPD – dokumentation og e-Certis” (kapitel 3), jf. https://www.kfst.dk/media/46438/espd-do ... certis.pdf

Såfremt ansøgning afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring om, at disse enheder stiller deres ressourcer til rådighed for ordregiver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

Ansøgers omkostninger i forbindelse med afgivelse af ansøgning er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i udbudssystemet på det konkrete udbud under ”Udbudsmateriale”.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenest Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på http://www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter procedurenkonkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand-energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2019

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron