Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Hillerød: Rengøring - 380879-2018

Danmark-Hillerød: Rengøring

2018/S 167-380879

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
ATP
43405810
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK013
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.atp.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... ndex/81223

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)
Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøring - ATP

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
ATP udbyder rengøringen på 7 lokationer fordelt i hele Danmark. Rengøringen omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringen skal udføres i henhold til DS-INSTA800:2011 (3. udgave).

De 7 lokationer er placeret i Allerød, Lillerød, Hillerød, Vordingborg, Haderslev, Holstebro og Frederikshavn. Udbuddet er ikke opdelt, men udbydes samlet i en kontrakt. Den forventede kontraktsum er mellem 7 og 10 000 000 DKK pr. år.

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 715 340.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90919200
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:
7 lokationer i Danmark. Se udbudsmaterialet.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter rengøring på ATPs 7 lokationer i Danmark. Detaljeret oversigt over omfattede lokationer fremgår af Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskema(er) som tilkøbsydelser.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 095-216164
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:
Rengøring - ATP

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
24/08/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
ISS Facility Services A/S
Gyngemose Parkvej 50
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 715 340.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. (Kun ved alm. kontrakter, ellers slettes).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/08/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron