Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Rengøring - 466583-2018

Danmark-København: Rengøring

2018/S 204-466583

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU
Del I: Ordregivende enhed

I.1)
Navn og adresser
Metro Service A/S - 2250 - Purchase
København
2300
Danmark
Kontaktperson: John Bernth
E-mail: ber@metroservice.dk
NUTS-kode: DK01
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93526713.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://metroservice.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93526713.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93526713.aspx
I.6)
Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Genudbud Stationsrengøring

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Udbud af rengøring og diverse relaterede opgaver af Københavns Metro for så vidt angår metrolinjerne kaldet M1 og M2.

Tryk her https://permalink.mercell.com/93526713.aspx

II.1.5)
Anslået samlet værdi
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter indgåelse af kontrakt vedrørende Stationsrengøring på M1 + M2 samt teknikum, skakter og Hit Squad team med opstart 1.3.2019 og udløb 31.12.2021.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2019
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Opstart 1.3.2019 og udløb 31.12.2021 med option for Metro Service på yderligere forlængelse af kontrakten med op til 29 måneder.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse følgende:

- Tilbudsgivers egenkapital i senest afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgivers omsætning i senest afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en egenkapital i det seneste regnskabsår, der overstiger 2 000 000 DKK.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal have erfaring med at løse opgaver indenfor kontrakts område.

Stationsrengøring M1 + M2 samt teknikrum, skakter og Hit Squad team: Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af rengøringsopgaver i det offentlige rum, som f.eks. stationer, shopping centre eller andre steder, hvor offentligheden har adgang, og hvor en større mænge mennesker benytter faciliteterne. Tilbudsgiver skal angive referencer, der vedrører opgaver, der er påbegyndt inden for de seneste fem (5) år beregnet fra tidspunktet for afsendelse af denne bekendtgørelse.

Det er udover ovenstående også et krav, at den person hos tilbudsgiver, der skal stå for den daglige ledelse af opgaverne som minimum har to (2) års ledelseserfaring fra sammenlignelige opgaver. Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.C angive navnet på den eller de relevante personer, der skal stå for den daglige ledelse samt oplysning om den pågældendes ledelseserfaring.

Tilbudsgiver skal have implementeret et kvalitetsledelsessystem, som ISO 9001 eller tilsvarende. Tilbudsgiver skal angive dette i ESPD'ets Del IV.D.

Metro service har en forventning om et samlet årligt timeforbrug på 40 000 timer. For at tilbuddet skal komme i betragtning som realistisk, skal timetallet ikke afviger med mere end +/-15%. Tilbud uden for dette felt vil ikke komme i betragtning.

III.1.4)
Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)
Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)
De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)
Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron