Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Rengøring - 466794-2019

Danmark-København: Rengøring

2019/S 192-466794

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Københavns Erhvervsakademi
31656206
Guldbergsgade 29N
København N
2200
Danmark
Kontaktperson: Serviceconsult v/ Finn Buch Petersen
E-mail: info@serviceconsult.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114686947.aspx

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114686947.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114686947.aspx
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Københavns Erhvervsakademi - EU-udbud af Rengørings- og Vinduespoleringsservice

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Aftalen omfatter daglig og periodisk intern rengøring og periodisk vinduespolering på Københavns Erhvervsakademis 5 forskellige afdelinger.

— NB! Mulighed for tilmelding til informations- og spørgemøde,

— - Frist for tilmelding: 09.10.2019,

— - Dato for informations- og spørgemøde: 11.10.2019, kl. 09:00.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Det skal bemærkes, at de enkelte lokaliteter er individuelt meget forskellige i forhold til både de fysiske rammer og de aktuelle lokaleanvendelser. Afdelingerne er således af meget forskellig størrelse og der undervises i meget forskellige fag. Tilbudsgiver opfordres til via Københavns Erhvervsakademis hjemmeside at indhente oplysninger om de forskellige typer af uddannelser.

Kontrakten omfatter ud over aftalte faste ydelser følgende optioner, som Københavns Erhvervsakademi kan til- eller fravælge i hele aftaleperioden:

— Københavns Erhvervsakademi har option på forlængelse af aftalen i 2 x 12 måneder. Den maksimale varighed af aftalen er dermed 5 år ("Option 1"),

— Københavns Erhvervsakademi kan udtage hele eller dele af en eller flere afdelinger af aftalen omhandlende op til maksimalt 25% af det samlede aftaleomfang målt i DKK. ("Option 2"),

— Såfremt Københavns Erhvervsakademi får behov for ekstraordinært at tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller andre serviceydelser på eksisterende lokaliteter omfattet af aftalen, kan Københavns Erhvervsakademi anvende denne option. Optionen kan udnyttes enten på time- eller på opgavebasis ("Option 3"),

— Såfremt Københavns Erhvervsakademis bygningsmasse ændres, kan Københavns Erhvervsakademi tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller serviceydelser til udførelse på lokaliteter ud over dem, som fremgår af udbudsmaterialet ("Option 4").

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
2 x 12 mdr.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
1) Københavns Erhvervsakademi kan udtage hele eller dele af en eller flere afdelinger af aftalen omhandlende op til maksimalt 25% af det samlede aftaleomfang målt i DKK. ("Option 2");

2) Såfremt Københavns Erhvervsakademi får behov for ekstraordinært at tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller andre serviceydelser på eksisterende lokaliteter omfattet af aftalen, kan Københavns Erhvervsakademi anvende denne option. Optionen kan udnyttes enten på time- eller på opgavebasis. ("Option 3");

3) Såfremt Københavns Erhvervsakademis bygningsmasse ændres, kan Københavns Erhvervsakademi tilkøbe rengørings-, vinduespolerings- eller serviceydelser til udførelse på lokaliteter ud over dem, som fremgår af udbudsmaterialet ("Option 4");

4) Københavns Erhvervsakademi kan tilkøbe og eventuelt fravælge en række forskellige ydelser som alle skal prissættes i henhold til beskrivelserne i dette materiale og punkterne i Skema 3, Tilbudsliste ("Option 5"). Disse ydelser kan af Københavns Erhvervsakademi også tilkøbes som enkeltstående opgaver på andre lokaliteter, hvor Københavns Erhvervsakademi har en interesse.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
1) Samlet årsomsætning;

2) Finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
- Ad 1) En årlig generel omsætning på mindst 10 000 000 DKK. i det senest afsluttede regnskabsår,

- Ad 2) Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 5% i hvert af de senest 3 afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
1) For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ad 1) Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer, som vedrører lignende eller tilsvarende opgaver, for både rengøring og vinduespolering inden for de seneste 3 år. Mindstekravet kan opfyldes ved:

1) at stille med 3 referencer, som indeholder både rengøring- og vinduespolering eller ved

2) at stille med 2 referencer, som indeholder både rengø-ring- og vinduespolering samt én reference for rengøring og én reference for vinduespolering eller ved

3) at stille med én reference, som indeholder både rengøring- og vinduespolering samt 2 referencer for rengøring samt 2 referencer for vinduespolering eller ved 4) at stille med 3 referencer for rengøring og 3 referencer for vinduespolering. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (datoangivet) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/05/2020
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/11/2019
Tidspunkt: 08:00
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019


Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron