Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Rengøring af lokaler - 224119-2018

Danmark-København: Rengøring af lokaler

2018/S 098-224119

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Blegdamsvej 3
København N
2200
Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... ndex/81223

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Universitet (uddannelse og forskning)
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøringsservice - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Rengøringsservice med tilknyttede serviceopgaver på en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (Panum komplekset og Mærsk tårnet). De til rengøringsservice tilknyttede serviceopgaver udbydes ikke særskilt, men sammen med rengøringsservice.

Rengøringsservicen udføres primært i undervisningslokaler, fællesarealer, sanitære områder, laboratorier, GMO laboratorier klasse I, tandklinikker og administrationsområder og i mindre omfang i dyrestalde, GMO-laboratorier klasse II.

Rengøringsservice skal udføres i henhold til rengøringssystemet programmet rengøring.

Den samlede opgave (rengøring og tilknyttede serviceopgaver) på alle bygninger i Panum komplekset og Mærsk tårnet udbydes i en samlet aftale med samlet accept.

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 75 439 319.50 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911100
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:
Panum komplekset og Mærsk komplekset på Blegdamsvej 3 i København N.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter rengøringsservice på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Detaljeret oversigt over omfattede bygninger fremgår af Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der er mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver og ændrede programkoder mv.. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 036-078744
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:
Rengøringsservice - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
ISS Facility Services A/S
Gyngemose Parkvej 50
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 75 439 319.50 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. (Kun ved alm. kontrakter, ellers slettes).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron