Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Rengøring af lokaler - 231272-2018

Danmark-København: Rengøring af lokaler

2018/S 101-231272

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Boligforeningen 3B
31394414
Havneholmen 21
København V
1561
Danmark
Kontaktperson: Jesper Hedegård Webbe
E-mail: jehw@3b.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/86402447.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.3b.dk/

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Rengøring af vaskerier Remisevænget Øst og Nord

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Rengøring af vaskerier Remisevænget Øst og Nord.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøring af vaskerier på basis af en 2-årig aftale med option på 2 x 12 måneders forlængelse med forventet kontraktopstart mandag den 1.3.2018.

Nedenstående afdelinger indgår i daglig tale under Urbanplanen:

Afd.3039 - Remisevænget Øst. Etageejendom i 5 etager. 756 boliger bygget 1965-66.

Afd.3041 - Remisevænget Nord. Etageejendom i 5 og 8 etager. 466 boliger opført 1969/7.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Udførelse af rekvirerede ydelser) / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Kontrol af eget arbejde) / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Proces for påtænkt opstart) / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Dokumentation for levering af bestilte ydelser) / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Miljømæssige forhold) / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 45
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 195-400837
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
01/02/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
Forenede Service
11394914
2860
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron