Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-København: Rengøring af lokaler - 430199-2018

Danmark-København: Rengøring af lokaler

2018/S 190-430199

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Boligforeningen AAB
31428815
Svend Aukens Plads 9
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Immergut
E-mail: indkob@aab.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aab.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Udbud af rengøring af trapper, vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB’s afdeling 18, 33, 34, 58 & 78

Sagsnr.: 2017-22220
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Rengøring af trapper, vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB’s afdeling 18, 33, 34, 58 & 78.

For at sikre en god kvalitet – kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale, med option på 2 x 12 måneders forlængelse.

II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)
Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 184 220.00 DKK
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911100
90911200
90919200
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:
Østerbro og København NV.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter rengøring af trapper, vaskerier, fælleslokaler og ejendomskontor m.v. i Boligforeningen AAB’s afdeling 18, 33, 34, 58 & 78.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Udførelse af rekvirerede ydelser / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Kontrol af eget arbejde / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Proces for påtænkt opstart / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Dokumentation for levering af bestilte ydelser / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Miljømæssige forhold / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 45
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
I nogle afdelinger er der option på rengøring af fx fælleslokale, vinduespudsning og øvrige lokaler.

II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)
Kontrakttildeling
V.2.1)
Dato for indgåelse af kontrakten:
01/10/2018
V.2.2)
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)
Kontrahentens navn og adresse
SaniService ApS
36077581
Vassingerødvej 91 A
Lynge
3540
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 200 000.00 EUR
V.2.5)
Oplysninger om underentreprise
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

Indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill

perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om

Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1, jf. § 6, stk. 4.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron