Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Rødovre: Vinduespudsning - 237734-2018

Danmark-Rødovre: Vinduespudsning

2018/S 104-237734

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Rødovre Kommune
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Danmark
Kontaktperson: Mark Doubine
Telefon: +45 36377072
E-mail: udbud@rk.dk
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/Co ... dex/330957

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... 02342&B=RK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentr ... 02342&B=RK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Vinduespolering af kommunale bygninger i Rødovre Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-1-18
II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911300
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Dette EU-udbud vedrører vinduespolering af kommunale bygninger og institutioner i Rødovre Kommune.

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:
Rødovre Kommune.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Udbuddet omfatter vinduespolering på kommunale bygninger og institutioner i Rødovre Kommune.

Udbuddet omfatter:

2‐4 årlige poleringer på indvendige‐ og udvendige vinduesflader, dvs. alle interne glasflader er omfattet af ydelsen.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2018
Slut: 30/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen:

Referenceliste med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige kontrakter indenfor.

Vinduespolering, herunder: eventuelle kommunale referencer, ansøger har indgået inden for det udbudte område i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kontaktperson, telefonnummer og kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt samt angivelse af kontraktens omsætning.

Referenceliste til udfyldelse er vedlagt som, Bilag 2 - Teknisk og faglig formåen.

På basis heraf vil Rødovre Kommune prækvalificere de 5 ansøgere, der på baggrund af den beskrevne tekniske og faglige formåen, vurderes at være bedst egnede til at varetage vinduespolering af kommunale bygninger.

Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning på grundlag af antal referencer, med vægt på referencer med lignende kunde‐/opgavetyper.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Udbuddet omfatter endvidere option på poleringen af rytterlys/ovenlys, dette vil ikke indgå i evalueringen af de indkomne tilbud, men Tilbudsgiver bedes oplyse en pris, i Rammeaftalebilag 2 – Tilbudsliste.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal ved aftalestart være i besiddelse af en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på:

- Personskade: minimum 10 000 000 DKK,

- Tingskade: minimum 5 000 000 DKK,

- Mindstekrav for deltagelse er en positiv egenkapital og et positivt resultat i gennemsnit for de 3 seneste tilgængelige årsregnskaber.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen:

Referenceliste med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige kontrakter indenfor.

Vinduespolering, herunder: eventuelle kommunale referencer, ansøger har indgået inden for det udbudte område i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kontaktperson, telefonnummer og kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt samt angivelse af kontraktens omsætning.

Referenceliste til udfyldelse er vedlagt som, Bilag 2 - Teknisk og faglig formåen.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/07/2018
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)
Yderligere oplysninger:
Social klausul:

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.

Som leverandør til kommunen skal der så tidligt som muligt inden leverancen/arbejdets udførelse tageskontakt til Jobcentret hos Rødovre Kommune på tlf. 36 37 70 60 med henblik på at indgå i et samarbejde om kommunens beskæftigelsesindsats.

Efterlevelse af internationale konventioner:

- Den vindende Tilbudsgiver forpligter sig som en del af kontraktgrundlaget til at efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder:

- - Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105),

- - Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111),

- - Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182),

- - Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135),

- - Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155).

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron