Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Roskilde: Rengøring - 477584-2018

Danmark-Roskilde: Rengøring

2018/S 209-477584

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Roskilde Kommune
Rdhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Per Hjortshøj
E-mail: per@m2konsulenten.dk
NUTS-kode: DK02
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93946094.aspx

I.2)
Information om fælles indkøb
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93946094.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93946094.aspx
I.4)
Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)
Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Prækvalifikation, rengøring i Roskilde Kommune 2018

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Roskilde Kommune har i forlængelse af udbud af rengøring i 2016 besluttet at genudbyde delaftale 2. Udbuddet omfatter rengøring på daginstitutioner, klubber, bofællesskaber, lokalbiblioteker og administration. Hertil kommer option på offentlige toiletter og svømmehal.

Tryk her https://permalink.mercell.com/93946094.aspx

II.1.5)
Anslået samlet værdi
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:
Roskilde Kommune.

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
Delaftale 2 Syd omfatter rengøring af ca. 34 600 m2 rengøringsareal fordelt på 64 adresser incl. optionsadresser (arealet og antal adresser kan variere i mindre omfang i planlægningsprocessen).

Kontraktens løbetid er 1.5.2019 til 30.4.2022 uden mulighed for forlængelse. ESPD skal udfyldes direkte i Mercell, hvor de spørgsmål der skal besvares automatiks fremkommer under de forskellige punkter.

Der vil finde virksomhedsoverdragelse sted fra nuværende leverandør. Dette vil foregå efter en model hvor omkostninger som følge af overdragelsen dækkes af ordregiver.

II.2.5)
Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)
Anslået værdi
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Blandt de ansøgere som opfylder kravene, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6

Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Det tæller positivt at opgive relevante referencer.

Referencernes art og kontraktalder vil blive taget i betragtning. Ordregiver forbeholder sig ret

til at kontakte de opgivne referencer for at indhente udtalelser som ligeledes vil blive taget i

betragtning. For at optimere konkurrencemomentet vil der blive udvalgt tilbudsgivere fra hver

af kategorierne: Små (Omsætning <35 000 000 DKK) Mellemstore (Omsætning 35 - 100

000 000 DKK) Store > 100 000 000 DKK).

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Der er optioner på selvejende institutioner, offentlige toiletter og en svømmehal. Der er herudover optioner på normalt forekomende brancherelevante ekstraopgaver.

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Ordregiver udarbejder kontrolbud på opgaven.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Ansøgere skal angive specifik omsætning (rengøringsydelser), soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøger skal have minimum 15 000 000 DKK i omsætning i seneste årsregnskab. Der skal oplyses omsætning for de seneste 3 år.

Ansøgere skal angive soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Ansøgere skal i seneste regnskabsår have en soliditetsgrad på minimum 10%, og positiv egenkapital.

Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækning på min. 5 000 000 pr. forsikringsbegivenhed.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/11/2018
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)
Yderligere oplysninger:
VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron