Luk reklame

Følg med i de nyeste udbud på Cleco.dk

Danmark-Tønder: Rengøring af lokaler - 174156-2018

Danmark-Tønder: Rengøring af lokaler

2018/S 078-174156

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)
Navn og adresser
Campus Tønder
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Emil Meldgaard på vegne af Ordregiver
E-mail: mail@servicemaegleren.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.toha.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://www.servicemaegleren.dk/

I.1)
Navn og adresser
EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 18
Sønderborg
6400
Danmark
E-mail: mail@servicemaegleren.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eucsyd.dk

I.1)
Navn og adresser
VUC Syd i Tønder
Plantagevej 37c
Tønder
6270
Danmark
E-mail: mail@servicemaegleren.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vucsyd.dk

I.1)
Navn og adresser
Tønder Handelsskole
Martin Hammerichs Vej 1-3
Tønder
6270
Danmark
E-mail: mail@servicemaegleren.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.toha.dk

I.2)
Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)
Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/82973687.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Servicemægleren A/S
Hovedgaden 54
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Emil Meldgaard
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/82973687.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/82973687.aspx
I.4)
Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)
Hovedaktivitet
Uddannelse
Del II: Genstand

II.1)
Udbuddets omfang
II.1.1)
Betegnelse:
Campus Tønder - Udbud af rengøring 2018 - Prækvalifikation

II.1.2)
Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3)
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)
Kort beskrivelse:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Campus Tønder.

Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Campus Tønder, – beliggende på følgende adresser:

— EUC Syd i Tønder - Plantagevej 35, 6270 Tønder,

— Tønder Handelsskole - Martin Hammerichs Vej 1-3, 6270 Tønder,

— VUC Syd i Tønder - Plantagevej 37c, 6270 Tønder.

Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/82973687.aspx

II.1.5)
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.1.6)
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)
Beskrivelse
II.2.1)
Betegnelse:
II.2.2)
Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)
Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
3 adresser i Tønder

II.2.4)
Beskrivelse af udbuddet:
For yderligere information om udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)
Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2.7)
Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2018
Slut: 31/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:
Ordregiver er berettiget til at forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til 36 måneder.

II.2.9)
Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:
Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blandt de ansøgere, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de syv virksomheder, som i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer.

Bedste referencer skal forstås som rengøringsopgaver ved institutioner på samme uddannelsesniveau eller uddannelsesniveauer over den type uddannelse, der udbydes hos Ordregiver. Ordregiver vil i samme forbindelse lægge vægt på kontraktværdien og antallet af kvadratmeter, der har været omfattet af referencen, når Ordregiver foretager sin vurdering. Ordregiver vil vægte det positivt, hvis omfanget af rengøringsopgaven for den pågældende reference har været omfattende. Ordregiver lægger vægt på, hvor præcis beskrivelsen af referencen er, da dette giver Ordregiver en indikation af, om referencen kan sammenholdes med Ordregivers opgave eller ej.

II.2.10)
Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)
Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.12)
Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)
Yderligere oplysninger
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)
Betingelser for deltagelse
III.1.1)
Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
Oplysninger om økonomisk aktør.

Tilbudsgiver skal downloade og udfylde det uploadede ESPD-dokument, jf. Udbudsloven § 148, stk. 1. Ved ansøgning foretrækker vi ESPD-dokumentet fremsendes som xml-fil og ikke som pdf-fil. Tilbudsgiver skal forholde sig til og besvare samtlige punkter i Del II ”Oplysninger om den økonomiske aktør”, herunder også oplysning om påtænkt brug af underleverandør (ESPD, Del II, afsnit D). Ved afkrydsning i ”ja” til anvendelse af underleverandør (ESPD, Del II, afsnit D) stilles der krav om fremsendelse af særskilt ESPD for underleverandøren. Tilbudsgiver skal forholde sig til og besvare samtlige punkter i Del III, afsnit A og B og C, omhandlende udelukkelsesgrunde i artikel 57, stk. 1, 2 og 4. Afsnit D skal ikke udfyldes. Tilbudsgiver skal endvidere besvare følgende under Del IV ”Udvælgelseskriterier”: ”A: Egnethed”, samtlige punkter skal besvares.

III.1.2)
Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Økonomisk og finansiel formåen.

Nedennævnte punkter skal besvares: Del IV, afsnit B: ”Økonomisk og finansiel formåen”. Følgende oplysninger bedes afgivet: Der bedes oplyst de seneste 3 års omsætning (samlet og specifik omsætning) samt de seneste 3 års egenkapital. Egenkapitalen bedes oplyst i ESPD, Del IV, afsnit B under overskriften ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”. Såfremt den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående, skal der udfyldes oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle formåen i form af nøgletal (ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 4). Har virksomheden eksisteret under 3 år vedlægges tilsvarende oplysninger som ovenfor nævnt og det skal i ESPD, Del IV, afsnit B, pkt. 3 beskrives, hvornår virksomheden blev etableret. Oplysninger om relevant erhvervsansvarsforsikring med oplysning om forsikringssum og valuta (ESPD, Del IV, afsnit B).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
— Egenkapital: Ordregiver accepterer ikke en negativ egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår,

— Erhvervsansvarsforsikring: Ordregiver stiller krav om, at leverandørens ansvarsforsikring er på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)
Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Del IV, afsnit C: ”Teknisk og faglig formåen”, samtlige punkter skal besvares.

Indsættelse af op til 10 referencer for relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 (tre) år (ESPD, Del IV, afsnit C). Der må maksimalt indtastes 750-1 000 tegn (inklusive mellemrum) i feltet ”Beskrivelse” under hver reference.

III.1.5)
Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)
Kontraktbetingelser
III.2.1)
Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)
Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)
Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Del IV: Procedure

IV.1)
Beskrivelse
IV.1.1)
Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)
Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)
Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)
Administrative oplysninger
IV.2.1)
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)
Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)
Betingelser for åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)
Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)
Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)
Yderligere oplysninger:
For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.

VI.4)
Klageprocedurer
VI.4.1)
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2)
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)
Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)
Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2018

Kilde: ted.europa.eu


cleco samarbejder med:

cron